Apie mus

Esa­me šiuo­lai­kiš­ka ir smar­kiai besi­ple­čian­ti įmo­nė Bal­ti­jos šaly­se, kurios atsto­vy­bė jau 6‑rius metus yra įsi­kū­ru­si ir Vilniuje.

Sėk­min­gai bend­ra­dar­biau­ja­me su dau­ge­liu įmo­nių Lie­tu­vo­je ir Latvijoje.

UAB MAIA LT koman­da užsi­ima ori­gi­na­lios ir koky­biš­kos Lie­tu­viš­kos atri­bu­ti­kos, suve­ny­rų, akse­su­a­rų, bei pro­gi­nių dova­nų kūri­mu, gamy­ba ir did­me­ni­ne prekyba.

Ana­li­zuo­da­mi nau­jau­sias pasau­li­nės turiz­mo rin­kos ten­den­ci­jas, sie­kia­me sukur­ti nau­jau­sius dina­miš­kiems turi­s­tams skir­tus suve­ny­rus, bei Lie­tu­viš­ką atri­bu­ti­ką demo­kra­ti­nė­mis kainomis.

UAB MAIA LT siū­lo­mi pro­duk­tai yra sukur­ti pagal galio­jan­čius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės aktus dėl sim­bo­lių nau­do­ji­mo komer­ci­niais tiks­lais, nepa­žei­džiant auto­rių tei­sių ir lai­kan­tis komi­si­jų pareng­tų taisyklių.